ειδικευση

Η ειδίκευσή μας καλύπτει όλους τους κλάδους του δικαίου, όπως:

 • Αστικό δίκαιο
 • Αστικό δικονομικό δίκαιο
 • Ασφαλιστικό δίκαιο
 • Δημόσιο δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο
 • Δίκαιο αλλοδαπών
 • Δίκαιο ανηλίκων
 • Δίκαιο ανταγωνισμού
 • Δίκαιο αξιογράφων
 • Δίκαιο εμπορικών εταιρειών
 • Δίκαιο περιβάλλοντος
 • Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Διοικητικό δίκαιο
 • Εμπράγματο δίκαιο
 • Ενοχικό δίκαιο
 • Εργατικό δίκαιο
 • Ευρωπαϊκό δίκαιο
 • Κληρονομικό δίκαιο
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Ναυτικό δίκαιο
 • Οικογενειακό δίκαιο
 • Ποινικό δίκαιο
 • Ποινικό δικονομικό δίκαιο
 • Πτωχευτικό δίκαιο
 • Συνταγματικό δίκαιο
 • Φορολογικό δίκαιο

καθώς και όλα τα είδη νομικών και κοινοτικών εγγράφων, όπως:

 • Αγωγές
 • Δηλώσεις
 • Διαθήκες
 • Δικαστικές αποφάσεις
 • Έγγραφα διαιτησίας
 • Ιδιωτικά συμφωνητικά
 • Ιδιωτικές συμβάσεις
 • Κανονισμοί
 • Καταθέσεις μαρτύρων
 • Καταστατικά
 • Κατοχυρώσεις ευρεσιτεχνιών
 • Μηνύσεις
 • Νομική αλληλογραφία
 • Νόμοι
 • Πιστοποιητικά
 • Πληρεξούσια
 • Πρακτικά Δ.Σ.
 • Πρακτικά δικαστηρίων
 • Συμβάσεις εχεμυθείας
 • Συμβόλαια
 • Συστάσεις εταιρειών
 • Φύλλα ΦΕΚ

Επίσης, ειδικευόμαστε στη μετάφραση οικονομικών κειμένων, όπως:

 • Οικονομικές εκθέσεις (π.χ., ισολογισμούς, καταστάσεις εσόδων και δαπανών, καταστάσεις ταμιακών ροών)
 • Προϋπολογισμούς

καθώς και στη μετάφραση κειμένων από τους τομείς της βιοιατρικής και ιατρικής έρευνας, μεταξύ των οποίων:

 • Διατριβές
 • Εγχειρίδια
 • Επιστημονικά άρθρα
 • Επιστημονικές εκθέσεις
 • Ερωτηματολόγια
 • Περιλήψεις (π.χ. επιστημονικών άρθρων, διατριβών, πανεπιστημιακών εργασιών)